MAAZIMIO YA KAZI
Kiswahili
KIDATO CHA NNE
MWAKA WA 2021
MUHULA WA I

School


Did you know that you can edit this scheme? Just click on the part you want to edit!!!


WK KIPINDI MADA KUU MADA NDOGO SHABAHA MBINU VIFAA ASILIA MAONI
1

Opening Exams

2 2
Fasihi
Hadithi fupi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuchambua ploti, dhamira, maudhui, wahusika na lugha

Majadiliano
Kuuliza na kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
2 3
Kusikiliza na kuzungumza
Fasihi simulizi na fasihi andishi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kuweza kubainisha sifa za fasihi simulizi na fasihi andishi pamoja na tofauti, aidha tanzu zake

Majadiliano
Kuuliza na kujibu maswali

Jedwali
Utendaji wa wanafunzi
C. Kuhenga
Fasihi simulizi na tamathali za usemi
KLB BK 4 UK 4-19
Chem BK 4 UK 4
2 4
Isimu Jamii
Maana, lugha na mawasiliano
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kueleza maana ya isimu jamii, umuhimu wake, maana ya lugha, dhima na uhusiano kati ya mawasiliano na lugha

Kujadiliana
Kusikiliza
Kuuliza maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

I.I Odeon a M. Geoffrey
Fani ya isimu jamii UK 1-8
2 5
Sarufi
Kusoma
Vivumishi, ngeli za majina na upatanishi wake
Matangazo
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Kuvibainisha vivumishi vya sifa, vionyeshi, idadi na kuvitumia pamoja na ngeli mbalimbali katika sentensi
Kusoma kwa sauti matangazo kwa ufasaha na utaratibu tofauti
Kuyatofautisha matangazo hayo
Kuuliza
Kusikiliza
Kujibu maswali
Kutafuta matangazo mbalimbali
Kubainisha sifa zake
Jedwali, kadi zenye vivumishi vya sifa vionyeshi na idadi
Nakala za matangazo ya redio nay a kuandikwa

Chem BK4 UK 102
KLB BK4 UK 26-27
Nkwera: Fasihi na sarufi UK 28
2 6
Kuandika
Barua rasmi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutambua sehemu muhimu za kuzingatia na kuzitilia maanani ili kuweza kutunga barua nzuri ipasavyo

Maelezo, kujadiliana na kuandika barua

Nakala za barua rasmi

Chem. UK 32
KLB BK4 UK 8-15
Mwongozo wa uandishi wa insha
3 1
Fasihi
Kuandika insha ya methali
Hadithi Fupi
Kuandika insha ya methali
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Kusoma na kuchambua ploti ya hadithi, dhamira, maudhui, lugha na wahusika katika hadithi
Kubainisha maana bayana na batini, visa katika kubuni insha inavyostahiki
Kujadiliana
Kuuliza
Kujibu maswali
Utendaji wa wanafunzi
Vifaa halisi
Picha na michoro
Mifano ya insha za methali

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
3 2
Kusikiliza na kuzungumza
Kusikiliza na kuzungumza
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuelewa taarifa, kudondoa mambo muhimu kwa kuzingatia matamshi bora na lugha

Utendaji wa wanafunzi
Kuuliza na kujibu maswali
Majadiliano

Vifaa halisi
Picha na michoro

Tuki: kamusi sanifu
KLB BK4 UK30-32
3 3
Sarufi
Kusoma kwa mapana
Nomino/jina
Magazeti
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Utambuzi wa aina mbalimbali za nomino, kuzitolea mifano katika sentensi sahihi
Kuwa staid katika usomaji
Kuzingatia matamshi bora
Kudondoa hoja za kitaifa na kimataifa na zinazohusiana na janga la ukimwi
Kusikiliza
Kuuliza
Kujibu maswali
Majadiliano na usomaji wa magazeti
Vifaa halisi
Picha na michoro
Taifa Leo
Majira
Majarida Ya Kiswahili
Katika maktaba

Chem. UK 5
KLB BK4 UK 32-35
F.V. Nkwera
3 4
Fasihi
Hadithi Fupi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuchambua mtiririko wa visa, dhamira, lugha, maudhui na wahusika katika hadithi fupi

Kujadiliana
Kuuliza
Kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
3 5
Fasihi
Hadithi Fupi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuchambua mtiririko wa visa, dhamira, lugha, maudhui na wahusika katika hadithi fupi

Kujadiliana
Kuuliza
Kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
3 6
Kuandika
Kusikiliza na kuzungumza
Muhtasari
Mtandao
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Uzingativu wa kanuni za muhtasari
Kudondoa hoja muhimu bila kubadili maana na kuandika muhtasari
Kuweza kuwasiliana kwa mtandao na kutambua istilahi zinazohusiana na mtandao
Kusoma makala
Kudondoa hoja muhimu na kuandika muhtasari
Majadiliano
Kuuliza
Kujibu maswali
Fungu la ufupisho
Vifaa halisi
Picha na michoro

KLB BK4 UK 37-38
Tuki
Kamusi sanifu
4 1
Sarufi
Vitenzi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kuvitanbua na kutaja aina zake na kuweza kuvitungia sentensi
Kutambulisha vitenzi
Kuuliza
Kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Chem. UK 39
KLB BK4 UK 43-46
4 2
Kuandika
Isimu Jamii
Memo
Hadhi na chimbuko la lugha ya Kiswahili
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Kutambulisha aina mbalimbali za meme na kuandika ujumbe kwa kutumia meme
Kuweza kuelewa hadhi ya lugha ya Kiswahili na chimbuko la lugha hii katika upwa wa pwani ya Afrika mashariki
Maswali
Majadiliano
Kujibu maswali
Kusoma
Kuuliza na kujibu maswali
Tarakilishi
Rununu
Nukilishi
Vifaa halisi
Picha na michoro

Chem. UK 78
KLB BK4 UK 46-50
4 3
Fasihi
Hadithi fupi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuchambua ploti, dhamira, maudhui, wahusika na matumizi ya lugha

Kujadiliana
Kuuliza na kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
4 4
Kusikiliza na kuongea
Kusoma kwa ufahamu
Methali na misemo
Haki za binadamu
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Kuzingatia matamshi sahihi, kuelewa maana, methali zilizo sawa na zenye maaana kinzani
Matamshi sahihi, kuelewa maana, msamiati ili kuweza kujibu maswali ipasavyo
Majadiliano
Kuuliza na kujibu maswali
Vinasa sauti
Picha na michoro
Vifaa halisi

Kamusi ya methali
Kamusi ya misemo
4 5
Sarufi
Viwakilishi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Aina za viwakilishi zitambulishwe na ziweze kutumika katika umoja na wingi ipasavyo katika mwasiliano

Kusikiliza
Kuuliza na kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Chem. UK 17
KLB BK4 UK 58-60
Oxford BK4 UK
4 6
Isimu Jamii
Dhana ya lahaja za Kiswahili
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kuelewa dhana ya lahaja za Kiswahili, zinakotumika na lafudhi zake ipasavyo
Majadiliano
Kusoma
Kuuliza na kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Odeo I.I na Maina C.
Fani ya Isimu Jamii UK 27-32
5

Midterm Break

6 1
Fasihi
Hadithi Fupi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuchambua ploti, dhamira, maudhui, wahusika na mbinu za lugha na za kisanaa ipasavyo

Kujadiliana
Kuuliza na kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
6 2
Kuandika
Tahakiki
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Utambuzi wa vipengele vya tahakiki na kuvitumia ipasavyo katika zoezi la kutahakiki taarifa

Kusikiliza
Kuuliza maswali
Kujadiliana

Tamthilia
Riwaya
Diwani ya ushairi na hadithi fupi

KLB BK4 UK 75-78
Rejea zote
6 3
Fasihi
Hadithi fupi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuchambua mtiririko wa visa, dhamira, lugha, maudhui mbinu za kisanaa na wahusika katika hadithi fupi

Kujadiliana
Kuuliza
Kujibu maswali baada ya hadithi

Vifaa halisi
Picha na michoro

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
6 4
Kusikiliza na kuongea
Mafumbo
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kuimarisha matamshi bora
Kunoa akili
Kumakinika katika ufumbuzi na utatuzi wa matatizo/mafumbo

Kushiriki katika ufumbuzi
Kujadiliana
Kuuliza na kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Chem. UK 71
KLB BK4 UK 79-81
6 5
Fasihi simulizi
Lakabu
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kuzingatia matamshi bora
Kuwa watambuzi na wachunguzi ili kuweza kuunda na kutumia lakabu ipasavyo

Kujadiliano
Kuuliza na kujibu maswali
Kufanya zoezi

Vifaa halisi
Picha na bango lenye picha

Chem. UK 60
KLB BK4 UK 79-81
6 6
Kusoma
Sarufi
Viwanda
Viunganishi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Kusomakuimarisha matamshi bora na kuweza kuujua na kuutumia ipasavyo
Kujibu maswali ipasavyo
Kuvitambua na kuvitumia kwa usahihi katika mazungumzo na pia kwenye sentensi ipasavyo
Kusoma
Kuuliza na kujibu maswali
Kufanya zoezi
Kusikiliza
Vifaa halisi
Picha na michoro
Jedwali
Picha na bango lenye picha

Tuki
Kamusi sanifu
KLB BK4 UK 84-88
7 1
Kusoma
Wavuti
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma kwa matamshi bora
Kutambua maana ya wavuti na istilahi zake na kuzitumia ipasavyo

Kusikiliza
Kuuliza na kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Tuki
Kamusi sanifu
KLB BK4 UK 89-91
7 2
Kuandika
Isimu Jamii
Simu na Memo
Usanifishaji wa Kiswahili
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Kudurusu kuhusu sehemu muhimu za simu, memo na kuzibainisha ili kuweza kudhihirisha matumizi yake ipasavyo katika mtungo
Kuelewa sababu na jinsi Kiswahili kilivyosanifishwa baada ya kumaizi maana ya usanifishaji
Kujadiliana
Kusikiliza
Kuuliza na kujibu maswali
Kutunga mtungo
Majadiliano
Kusoma
Vifaa halisi
Picha na bango lenye picha
Picha na michoro

Chem. UK 193
KLB BK4 UK 91-93
Mwongozo wa insha
7 3
Fasihi
Hadithi Fupi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuchambua ploti, dhamira, maudhui, wahusika na mbinu za lugha na za kisanaa

Kujadiliana
Kuuliza na kujibu maswali
Kufanya zoezi

Vifaa halisi
Picha na michoro

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
7 3
Fasihi
Hadithi Fupi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuchambua ploti, dhamira, maudhui, wahusika na mbinu za lugha na za kisanaa

Kujadiliana
Kuuliza na kujibu maswali
Kufanya zoezi

Vifaa halisi
Picha na michoro

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
7 4
Kusikiliza na kuongea
Bungeni
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kuzingatia matamshi bora
Kustawisha mawasiliano na itifaki, aidha istilahi sahihi za bunge

Kusoma kwa sauti
? Education Plus Agencies
Kujadiliana
Kufanya zoezi

Vifaa halisi
Picha na michoro

Chem. UK 61
KLB BK4 UK 94-97
7 5
Kusoma
Kumbukumbu za mkutano
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma kwa matamshi bora, kuelewa msamiati, kumudu kuandika kumbukumbu za mkutano ipasavyo

Kusikiliza
Kuuliza na kujibu maswali
Kufanya zoezi

Nakala za kumbukumbu za mkutano

Chem. UK 169
KLB BK4 UK 97-99
7 6
Sarufi
Vielezi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kutambua aina mbalimbali za vielezi na kuvitumia katika sentensi na mawasiliano

Kusikiliza
Kuuliza na kujibu maswali
Kufanya zoezi

Chati ya vielezi
Utendaji wa wanafunzi

Chem. UK 75-76
KLB BK4
UK 100-101
Nkwera 24-26
8 1
Kusoma
Isimu Jamii
Riwaya teule
Maendeleo ya Kiswahili nchini Kenya
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Kusoma na kuelewa mambo yahusuyo riwaya, kujadili maudhui, kiini, wahusika na mbinu za kisanaa na za lugha
Kujadiliana na kuweza kuelewa hatua ambazo lugha ya Kiswahili imepiga nchini Kenya ipasavyo
Kusoma
Kujadiliana
Kuuliza na kujibu maswali
Kufanya zoezi
Vitabu vya riwaya (hadithi)
Vifaa halisi
Picha na michoro

Chem. UK 55, 65
KLB BK4 UK 102
8 2
Fasihi
Hadithi Fupi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuchambua ploti, dhamira, maudhui, wahusika na mbinu za lugha na za kisanaa

Kujadiliana
Kuuliza na kujibu maswali
Kufanya zoezi

Vifaa halisi
Picha na michoro

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
8 2
Fasihi
Hadithi Fupi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuchambua ploti, dhamira, maudhui, wahusika na mbinu za lugha na za kisanaa

Kujadiliana
Kuuliza na kujibu maswali
Kufanya zoezi

Vifaa halisi
Picha na michoro

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
8 3
Sarufi
Vihusishi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kubainisha aina mbalimbali za vihusishi na kuweza kuvitumia ipasavyo katika sentensi na katika mawasiliano

Kusikiliza
Kutunga sentensi
Kuuliza na kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Chem. UK 108
KLB BK4 UK 110
8 4
Sarufi
Vivumishi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kubainisha aina mbalimbali za vivumishi na kuweza kuvitumia ipasavyo katika sentensi na katika mawasiliano

Kusikiliza
Kutunga sentensi
Kuuliza na kujibu maswali

Vifaa halisi
Picha na michoro

Chem. UK 108
KLB BK4 UK 110
8 5
Isimi Jamii
Chamgamoto na mikakati ya kuimarisha Kiswahili Kenya
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kujadiliana na kuweza kuelewa hatua ambazo lugha ya Kiswahili kimepitia ili kukabili changamoto zinazokikabili

Kujadiliana
Kuuliza na kujibu maswali
Kufanya zoezi

Vifaa halisi
Picha na michoro

Odeo I.I na Maina C.
Fani ya Isimu Jamii UK 52-58
8 6
Fasihi
Hadithi Fupi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kusoma na kuchambua ploti, dhamira, maudhui, wahusika na mbinu za lugha na za kisanaa katika hadithi fupi

Kujadiliana
Kuuliza na kujibu maswali
Kufanya zoezi

Vifaa halisi
Picha na michoro

Mayai Waziri wa Maradhi na hadithi nyingine
9 1
Kusoma
Mashairi huru
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Kubainisha tofauti ya mashairi, arudhi na huru
Kuyachambua bila utatanishi

Kukariri shairi
Kusikiliza
Kuuliza na kujibu maswali

Makala ya majarida ya kiswahili

Chem. UK 113, 173
KLB BK4 UK 114
Tuki: Kamusi sanifu
9 2
Kuandika
Sarufi
Utungaji wa kisanii
Vihisishi
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:
Kuzingatia kanuni za utunzi wa mashairi huru na kuweza kutunga mashairi mazuri
Kubainisha aina mbalimbali za vihisishi na kuweza kuvitumia ipasavyo katika sentensi na katika mawasiliano
Kusikiliza
Kuuliza maswali
Kuweza kutunga mashairi mazuri yaliyo na maudhui
Kutunga sentensi
Kuuliza na kujibu maswali
Mifano ya mashairi huru
Vifaa halisi
Picha na michoro

Chem. UK 173
KLB BK4 UK 114
Mwongozo wa utunzi
9 3
Kusikiliza na kuzungumza
Mjadala
Kufika mwisho wa funzo mwanafunzi aweze:

Mada ya mjadala
Kuigiza mazungumzo na kuweza kuwasilisha hoja kwa ufasaha

Kujadiliana na kuelekezwa

Chati
Mchoro na picha

KLB BK4
UK 115-117
10

Closing Exams


Your Name Comes Here


Download